Przedmiot działalności i kompetencje

 

Szkoła Podstawowa w Wyrzysku nosi imię Powstańców Wielkopolskich. Siedziba zlokalizowana jest przy ulicy Parkowej 8.

W szkole zatrudnionych jest 61 nauczycieli, obsługę stanowi 19 osób :

 • 1 sekretarz,
 • 1 pomoc administracyjna,
 • 3 osoby w kuchni (intendentka, szefowa kuchni, pomoc kuchenna),
 • 8 sprzątaczek,
 • 1 woźny/konserwator.

Dyrektorem szkoły jest Pani mgr Danuta Buryta-Arndt. Wicedyrektorami w szkole są panie: mgr Małgorzata Dróbka-Jiers oraz mgr Magdalena Wachowska.

 

OBRAZ SZKOŁY

Szkoła Podstawowa w Wyrzysku położona jest na uboczu miasta. Otoczona jest  parkiem miejskim, w którym znajduje się amfiteatr. Uczniowie korzystają z basenu, hali sportowej klubu „Łobzonka” i „Orlika”  podczas zajęć wychowania fizycznego. Szkoła posiada także salę gimnastyczno – widowiskową, na której odbywają się różne uroczystości oraz zajęcia gimnastyczne, szczególnie uczniów klas I – III.

Praca dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńcza odbywa się w klasach I – VIII
w trzech połączonych budynkach. Zajęcia odbywają się w 38 salach lekcyjnych. Ponadto do powyższego zestawienia należy doliczyć pokój nauczycielski, jeden sekretariat i biuro dyrektora oraz biuro jego zastępców, a także świetlicę szkolną (sala do zajęć edukacyjno – rekreacyjnych), salkę do gimnastyki korekcyjnej, dwa gabinety pedagoga i jeden gabinet logopedy. W szkole przygotowane są pomieszczenia do zajęć rewalidacyjnych, do nauczania w małych grupach do pięciu osób w części A i C obiektu.

Budynek jest zadbany i czysty, modernizowany w związku z reformą oświaty i włączeniem dawnego gimnazjum oraz systemem pracy na jedną zamianę. Większość pomieszczeń jest wyremontowanych i wyposażonych w niezbędny sprzęt szkolny

W placówce funkcjonują również:

 • stołówka szkolna (osobny budynek)
 • dwie pracownie komputerowe
 • biblioteka z czytelnią, w której mieści się Multimedialne Centrum Informacji
 • pracownia wychowania komunikacyjnego
 • gabinet pielęgniarski (budynek sali widowiskowej)
 • harcówka – miejsce spotkań zuchów i harcerzy
 • szkolny sklepik
 • dyżurki woźnego
 • Szkolna Izba Pamięci
 • siłownia
 • szatnia wychowania fizycznego
 • pomieszczenia socjalne dla pracowników obsługi
 • sala widowiskowa

W czasie przerw i lekcji wychowania fizycznego uczniowie korzystają ze szkolnego boiska, na którym znajdują się wzory do zabaw ruchowych namalowane na asfalcie.

Obwód szkoły, na mocy uchwały radnych, obejmuje dzieci mieszkające na terenie Wyrzyska, jak również uczniów klas IV -VIII dojeżdżających do szkoły z obwodu Ruda, Glesno, Falmierowo i Kosztowo. Powyższy fakt powoduje, że dzieci są dowożone autobusami, a koszty dowozu uczniów pokrywa Urząd Miejski w Wyrzysku. Corocznie dowozem objętych jest  ok. 96 uczniów.

W szkole uczy się  556 uczniów. Funkcjonuje 27 oddziałów, a średnia liczba uczniów w oddziale to 22 osób. Grupę tę uczy 62 nauczycieli, w tym 60 magistrów. Kadra pedagogiczna jest wysoko wykwalifikowana: 39 osób to nauczyciele dyplomowani, 17 – nauczyciele mianowani,  6 –  nauczycieli kontraktowych.

Wielu pedagogów ukończyło studia podyplomowe, liczne kursy doskonalące, warsztaty metodyczne. Wielokierunkowe przygotowanie nauczycieli przyczyniło się do uzyskania przez uczniów wysokich wyników podczas sprawdzianu kończącego szkołę podstawową, jak również do uzyskania wysokich średnich przez poszczególne poziomy klas na koniec roku szkolnego, co plasuje szkołę wysoko w rankingach szkół podstawowych województwa wielkopolskiego.

W szkole działa też kilkanaście kół zainteresowań, m.in.: polonistyczne, czytelnicze, matematyczne, języka angielskiego, biologiczne, przyrodnicze, taneczne, informatyczne, plastyczne, misyjne, muzyczne,  czy Młodzieżowa Rada Miejska.

Pracę pedagogów wspierają też nauczyciele świetlicy, pomagając uczniom przy odrabianiu zadań domowych oraz pedagodzy (2) i logopeda (1). Uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych potrzebna jest pomoc, szkoła udziela wsparcia poprzez pomoc pedagogiczną i psychologiczną udzielaną przez pedagogów szkolnych i instytucje świadczące specjalistyczne poradnictwo w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Poza tym w placówce zorganizowane są zajęcia dla uczniów
o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Zajęcia te wspierają proces nauczania, rozwój intelektualny i fizyczny ucznia, pomagają mu wyrównać braki dydaktyczne i eliminować dysfunkcje rozwojowe. W zakresie pomocy organizowane są również zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne, na które kierowani są uczniowie na podstawie opinii i orzeczeń lub wskazań nauczycieli czy wychowawców, a także na prośbę samych rodziców. W szkole zatrudnieni są nauczyciele wspomagający – współorganizujący naukę, posiadający kwalifikacje do kształcenia specjalnego. Kolejny  nauczyciel w czerwcu 2021r. ukończył studia podyplomowe z zakresu pracy z uczniem z autyzmem, a duża grupa pracowników pedagogicznych – 21 osób –  posiada kwalifikacje z zakresu oligofrenopedagogiki.

Dla uczniów, którzy ze względu na stan zdrowia lub inne przyczyny, nie mogą realizować wszystkich zajęć edukacyjnych organizowana jest zindywidualizowana ścieżka kształcenia. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole dotyczy również rodziców lub prawnych opiekunów uczniów. Są to warsztaty, porady, konsultacje i spotkania w zespołach nauczycieli uczących ich dziecko. W szkole zostały opracowane i są wdrożone jednolite dokumenty dotyczące pomocy psychologiczno- pedagogicznej.

W szkole funkcjonuje Zestaw Procedur Postępowania w Sytuacjach Kryzysowych opracowany przez Radę Pedagogiczną, który jest uzupełniany i modyfikowany w miarę potrzeb, np. procedury dotyczące pandemii oraz wzory kontraktów uczeń – nauczyciel, nauczyciel – rodzic. W szkole funkcjonują także zasady kontaktów z rodzicami uczniów, także w formie zdalnej w aplikacji Microsoft Teams oraz  zasady pracy w aplikacji Microsoft Teams (Kodeks Kulturalnego Użytkownika aplikacji MT). W szkole zostały powołane zespoły: Szkolny Zespół Reagowania Kryzysowego i Zespół ds. zdalnego nauczania oraz dwa nowe zespoły: Zespół ds. Opracowania raportu o stanie gminy i Zespół ds. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Placówka zapewnienia dzieciom z rodzin ubogich dożywianie w formie obiadu finansowanego przez MGOPS w Wyrzysku. W sierpniu stołówka szkolna została wyposażona w nowy sprzęt pozyskany w ramach Wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.

Szkoła jest przygotowana do realizacji nauczania w formie zdalnej. W przypadku  konieczności podjęcia kształcenia na odległość zajęcia prowadzone są za pośrednictwem platformy Microsoft Teams. Nowoczesne komunikatory pozwalają na realizację podstawy programowej i umożliwiają przeprowadzenie lekcji na żywo z uczniami oraz sprawne komunikowanie się z uczniami i rodzicami. Za pomocą testów on-line możliwe jest sprawdzenie przyswojonej wiedzy uczniów.

Nauczyciele za pośrednictwem Internetu stwarzają możliwość rozwijania zainteresowań i talentów uczniów. Dają im okazję do dodatkowego kontaktu w ramach konsultacji drogą elektroniczną. Uczniowie nabywają umiejętności samodyscypliny i samorealizacji. Rodzice mają stałą możliwość obserwacji postępów dziecka. Mogą kontaktować się z wychowawcą oraz  nauczycielami poszczególnych przedmiotów za pośrednictwem najnowszych technologii: platformy Microsoft Teams oraz dziennika elektronicznego Librus Synergia.

Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Wyrzysku jest placówką, która krzewi idee patriotyczne, dobra, prawdy, piękna. Kultywuje tradycje i pamięć o patronie szkoły, współpracując z Towarzystwem Pamięci Powstania Wielkopolskiego koło nr 9 w Pile i przygotowując liczne działania. Szkoła pielęgnuje historię, kulturę i tradycje środowiska lokalnego. Prężnie działają Drużyna Harcerska „Sokoły” im. F. Muracha, Gromada Zuchowa „Białe Wilczki” i zespół tańca ludowego „Modraki”. W roku 2017 szkoła otrzymała wyróżnienie w konkursie „Wielkopolska Szkoła Roku”, w latach 2017 i 2018 certyfikat „Chronimy Dzieci” Fundacji „Dajemy Dzieciom Siłę”, w roku 2017 „Srebrną Honorową Odznakę Ruchu Przyjaciół Harcerstwa”.

Placówka jest otwarta na potrzeby środowiska lokalnego, organizuje akcje wolontariackie, charytatywne, prowadzi sztab WOŚP, współpracuje z absolwentami i wieloma podmiotami, spotykając się z ich przychylnością i wsparciem. Szkołę cechują działania ukierunkowane na wszechstronny – intelektualny i emocjonalny rozwój uczniów oraz wielokierunkowe działania wychowawcze i profilaktyczne, które odpowiadają na potrzeby uczniów i bezpośrednio wynikają ze środowiska lokalnego. Inicjatywność, innowacyjność, pozyskiwanie dodatkowych środków poprzez udział w projektach zewnętrznych oraz promowanie zdrowego i ekologicznego stylu życia, różnorodność zajęć uwzględniających uzdolnienia uczniów, specyficzne trudności w uczeniu, liczne certyfikaty – to czynniki wyróżniające tę placówkę.

Szkoła kładzie nacisk na sprawy wychowawcze, aktywnie i efektywnie współpracuje z kuratorami sądowymi, asystentami rodzinnymi, parafią, strażą miejską, policją, stowarzyszeniami, instytucjami czy fundacjami, które pomagają rodzinom i dzieciom.

Uczniowie, nauczyciele i rodzice zawsze biorą czynny udział w uroczystościach i imprezach środowiskowych, wiele z nich współorganizując. Profesjonalnie przygotowują wspólnie liczne akcje, projekty, programy, zapraszając do udziału inne szkoły i mieszkańców. Szkoła ściśle współpracuje z rodzicami, którzy są bardzo aktywni, chętnie podejmują wiele działań. Przy szkole zostało powołane i działa Stowarzyszenie „Dorośli Dzieciom”, w skład którego weszli rodzice, nauczyciele, pracownicy i przyjaciele szkoły. Uczniowie, przygotowywani przez nieustannie dokształcających się nauczycieli, osiągają sukcesy w konkursach przedmiotowych, artystycznych, zawodach sportowych na różnych szczeblach.

 

RAPORT O STANIE GMINY WYRZYSK ZA ROK 2020  

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH                               W WYRZYSKU

 1. DANE STATYSTYCZNE
Lp. Szkoły podstawowe rok szkolny 2019/2020 rok szkolny 2020/2021
liczba oddziałów liczba dzieci liczba oddziałów liczba dzieci
1. Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Wyrzysku 29 568 29 559
razem 29 568 29 559

 

A.2. DOWOZY UCZNIÓW

Liczba dowożonych  uczniów:

Jednostka Kierunek dowozu Rok szkolny
2019/2020 2020/2021
SP WYRZYSK Klawek 9 6
Ruda 10 11
Auguścin 12 14
Glesno 18 24
Gleszczonek 4 4
Bagdad 2 4
Bielawy Nowe 4 5
Kościerzyn Wielki 1 1
Wiernowo 0 2
Karolewo 5 7
Polanowo 0 18
razem 65 96
 1. UDZIAŁ SZKÓŁ W PROJEKTACH EDUKACYJNYHCH
 • Obchody Dnia Patrona Szkoły.Ze względu na stan pandemii szkoła przygotowała i opublikowała na stronie internetowej szkoły prezentację multimedialną  poświęconą  Patronowi Szkoły – Powstańcom Wielkopolskim. Był to film wspomnieniowy pokazujący obchody Dnia Patrona Szkoły w ubiegłych latach. Przedstawiciele szkoły złożyli  kwiaty i znicze pod obeliskiem Powstańców Wielkopolskich przy ulicy Parkowej. Odbyła się honorowa warta harcerzy z 6 Drużyny „Sokoły” im. Franciszka Muracha  i Gromady Zuchowej „Białe Wilczki” przy obelisku powstańczym. W hołdzie Powstańcom zebrani odśpiewali pieśni patriotyczne i dyrektor szkoły podała najważniejsze informacje związane                z Patronem.
 • Opieka nad zbiorami Szkolnej Izby Muzealnej w szkole.Nauczyciele  prowadzili zajęcia dotyczące  wydarzeń związanych z Powstaniem Wielkopolskim. Jednocześnie powiększano o nowe zbiory od darczyńców i dokumentowano zasoby Szkolnej Izby Muzealnej.
 • „Szkoła do Hymnu”. Uczniowie i pracownicy szkoły brali udział w ogólnopolskim

     projekcie „Szkoła do hymnu” – „Rekord dla Niepodległej” w formie on- line

z  wykorzystaniem aplikacji Microsoft Teams. Wszyscy ubrani w galowe stroje

z biało- czerwonymi emblematami, śpiewali hymn narodowy.

 • Udział uczniów i pracowników szkoły w Ogólnopolskim Projekcie „Szkoła

      Pamięta”. Społeczność szkolna opiekowała się obeliskiem powstańczym znajdującym się przy szkole, grobami Powstańców Wielkopolskich i opuszczonymi mogiłami na cmentarzu parafialnym Wyrzysku.

 • Dbanie o mowę ojczystą. Uczniowie brali udział  w zdalnych konkursach   polonistycznych: literackich, recytatorskich, ortograficznych. Jak co roku włączyli się aktywnie w akcję ogólnopolską pod patronatem Prezydenta RP „Narodowe Czytanie” oraz w cykliczną akcję „Cała Polska czyta dzieciom”. Dyrektor szkoły jako lektor brała udział w Narodowym Czytaniu organizowanym przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli  w Poznaniu, Wielkopolskiego Kuratora Oświaty.
 • Udział Szkolnego Zespołu Tanecznego „Modraki” w koncercie w styczniu 2020r w czasie 28 Finału WOŚP, którego sztab od lat znajduje się w szkole. Młodzi tancerze włączyli się w akcję charytatywną, wspierając  szczytny cel.
 • Upamiętnienie ważnych świąt narodowych i innych. Rocznice wydarzeń historycznych były akcentowane  na zajęciach w poszczególnych klasach. Składano   kwiaty i znicze pod pomnikami ofiar w celu uczczenia ich pamięci. Uczniowie wykonywali prace plastyczne na temat danego święta. Zostały   przygotowane i opublikowane na stronie internetowej szkoły  prezentacje o wydarzeniach historycznych. Drużyna harcerska „Sokoły” im. Franciszka Muracha zorganizowała Alert dla Wyrzyska. Ta sama drużyna przekazała również  mieszkańcom miasta Betlejemskie Światło Pokoju. Szkoła systematycznie zamieszczała informacje na temat ważnych wydarzeń historycznych i patriotycznych na stronie internetowej, w mediach społecznościowych oraz w aplikacji Microsoft Teams. Uczniowie  przygotowywali na ich temat gazetki klasowe, informacje  umieszczane na holach szkoły, plakaty , emblematy.
 • Prowadzenie różnych programów i projektów. Szkoła przystąpiła do projektu „Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolski 2020”, w ramach którego pod opieką nauczyciela języka polskiego i informatyki realizowała zadania, także on-line. Nauczyciele w ramach ww. projektu odbyli szkolenia.  Ponadto realizowaliśmy projekt „Cyfrowej Szkoły” oraz projekt „Zdobywców Trefla” – wielkopolski program dotyczący zdobycia przez zuchów i harcerzy odznaki Trefla Powstańczego. Młodsi uczniowie pod kierunkiem nauczyciela ponownie brali udział w projektach komputerowych „Mega Misja” i Misja na Marsa. Szkoła dwukrotnie w 2020r. zakwalifikowała się do projektu Zdalna Szkoła. Dzięki powyższym projektom i programom nasza placówka wzbogaciła się w sprzęt komputerowy –laptopy, tablety, a wszyscy uczestnicy rozwinęli swoje umiejętności informacyjno- komunikacyjne.
 • Prowadzenie działalności innowacyjnej. Nauczyciele zaproponowali uczniom udział w projektach „Czytamy z klasą. Lekturki spod chmurki” oraz w  Akademii profesora Bzika „Zdobywam tytuł małego historyka”. Uczniowie dzięki tym projektom rozwijali swoje zainteresowania, pasje, stawali się odkrywcami świata książek.
 • Wspomaganie bezpieczeństwa i zdrowego trybu życia. Szkoła brała udział  w ogólnopolskim programie edukacji zdrowotnej „Śniadanie daje moc” przeznaczonym dla uczniów klas edukacji wczesnoszkolnej oraz w programach ogólnopolskich „Szklanka mleka” ,  „Owoce i warzywa w szkole” oraz programie „Od uprawy do potrawy” promującym zdrowe odżywanie.

Jak co roku najmłodsi uczniowie wzięli udział w „Akademii Puchatka” – programie o bezpieczeństwie w ruchu drogowym, w którym z nauczycielem i rodzicami poznawali podstawowe zasady poruszania się w przestrzeni miejskiej.

 • Edukacyjne wycieczki Uczniowie brali udział w wycieczce do Wrocławia                 „W poszukiwaniu wrocławskich krasnali”, do  Poznania, gdzie uczestniczyli  w warsztatach w Skoda Autolab, dotyczących udzielania pierwszej pomocy oraz zasad bezpieczeństwa na drodze, zwiedzili również wielkopolskie zoo. Odbyła się także wycieczka do sadu, której celem była obserwacja przyrody jesienią, połączona  poznawaniem prac wykonywanych o tej porze roku w sadzie. Uczniowie brali udział w rajdzie mikołajkowym w Pile, podczas którego zdobywali  sprawności na temat zwyczajów i tradycji świątecznych. Młodzież wybrała się na wycieczkę edukacyjną do kopalni soli w Kłodawie.
 • Dbanie o czystość środowiska. Szkoła współpracowała z PRGOK – odbywały się  pogadanki na temat segregacji śmieci. Uczniowie zbierali surowce wtórne w celu recyklingu.
 • Projekt „Nasi absolwenci”.    Projekt polega na organizacji spotkań i  prelekcji

z byłymi uczniami naszej szkoły, a w roku 2020 mógł być realizowany tylko w czasie godzin wychowawczych, lekcji przedmiotowych. Celem projektu było wskazanie,  jak osiągnąć w życiu sukces, jak zdobyć  dobre wykształcenie i zawód, jak realizować swoje pasje. W ten sposób kształtowane były postawy odpowiedzialności za swoją przyszłość.

 • Czwartki Lekkoatletyczne. Celem program było  propagowanie aktywnego stylu życia. Uczniowie, jak co roku, brali udział w zmaganiach sportowych z zakresu lekkiej atletyki. Wyjazdy na zawody sportowe małej grupy uczniów odbywały się w reżimie sanitarnym. Przedstawiciele naszych uczniów brali udział z sukcesem w kwalifikacjach do Gran Priex Polski w Czwartkach Lekkoatletycznych.

 

 1. UDZIAŁ SZKOŁY W BUDOWANIU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO. WSPÓŁPRACA Z PODMIOTAMI ZEWNĘTRZNYMI

 

      Szkoła w swych działaniach dydaktycznych, wychowawczych oraz opiekuńczych współpracowała z wieloma podmiotami zarówno lokalnymi, jak i spoza naszej gminy.         W 2020 r. współpracowaliśmy z Urzędem Miejskim, Urzędem  Marszałkowskim                 Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim, Starostwem Powiatowym, Stowarzyszeniem „Dorośli Dzieciom”, Stowarzyszeniem Promocji Sportu i Kultury „Krajna”, Kołem Łowieckim „Bażant”, Polskim Związkiem Wędkarstwa, Nadleśnictwem Kaczory, Pilskim Towarzystwem Krzewienia Kultury Fizycznej, Towarzystwem Powstania Wielkopolskiego 1918 – 1919 Koło nr 9 im. Teofila Spychały,  z PCK, Orange S.A., ODN w Poznaniu,  Polskim Towarzystwem Stomatologicznym, lekarzami rodzinnymi, stomatologiem, z którym szkoła podpisała umowę na opiekę stomatologiczną dzieci oraz poradniami psychologiczno- pedagogicznymi.

Służby mundurowe: Posterunek Policji, Komenda Powiatową Policji w Pile, Straż Miejska, Ochotnicza Straż Pożarna, wspomagały naszą szkołę w szerzeniu wiedzy                          i umiejętności bezpiecznego zachowania- w domu, szkole, w przestrzeni lokalnej. Organizowane były prelekcje, spotkania i pogadanki.

Społeczność szkolna brała udział w ważnych wydarzeniach parafialnychw kościele pw. św. Marcina Biskupa, mi.in. z okazji 100. rocznicy urodzin Papieża Jana Pawła II, przedstawiciele szkolnej społeczności złożyli kwiaty pod pomnikiem Papieża.

 

W swych działaniach uczyliśmy dzieci altruizmu, empatii i niesienia pomocy innym, poprzez włączanie się w liczne akcje charytatywne, np. odbyła się zbiórka używanej odzieży, obuwia, koców, pościeli, ręczników przekazanych do schroniska dla bezdomnych w Bydgoszczy, przygotowaliśmy w okresie pandemii akcję pn.„Kartka dla medyka”. Jak co roku włączyliśmy się w ogólnopolską akcję „Góra Grosza”. Zbieraliśmy nakrętki na rzecz Hani, dziewczynki chorej na SMA oraz zorganizowaliśmy w szkole z inicjatywy Siepomaga.pl Challenge dla Hani. Ponadto przygotowaliśmy „Laurkę urodzinową dla Sary”, dziewczynki ze szkoły w Kosztowie, chorej na glejaka mózgu.  Jak co roku nie zabrakło w szkole akcji „Rodzina-Rodzinie”. Współpracowaliśmy z  z fundacją „Dajemy dzieciom siłę”.   Na prelekcje związane z zachowaniami prozdrowotnymi oraz profilaktyką uzależnień zapraszaliśmy przed pandemią lekarzy, psychologów.

Dbanie o środowisko było możliwe dzięki współpracy ze Związkiem Międzygminnym „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” PRGOK, a szczególnie na uwagę zasluguje propagowanie ekologicznego stylu życia w szkole na lekcjach przedmiotwych.

 

W rozwijaniu zainteresowań uczniów dużą rolę odegrały  udziały  w warsztatach i  imprezach organizowanych przez różne instytucje np. Bibliotekę Publiczną w Wyrzysku, Bibliotekę Pedagogiczną w Pile, Młodzieżowy  Dom  Kultury „Iskra”. Te instytucje oferowały uczniom

warsztaty literackie prowadzone przez panią Zuzannę Przeworską, XIX Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom pod hasłem „Cała Polska czyta o zwierzętach”.

Dyrekcja oraz pedagodzy, mając na uwadze dobro swoich wychowanków, szczególnie w czasie izolacji w pandemii,  ściśle współpracowali z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną, kuratorami sądowymi, asystentami rodzinnymi, Miejsko – Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej.

W szkole od lat prężnie działa 6. Drużyna harcerska „Sokoły” im. Franciszka Muracha  i 8. Gromada Zuchowa „Białe Wilczki”, które wspierane są  przez Hufiec im. Stanisława Staszica  w Pile. W ramach współpracy zorganizowano w naszej szkole  Harcerski Alert, skupiający dużyny harcerskie i gromady zuchowe z hufca.

Obok wyżej wymienionych instytucji, współpracowano również ze:  Szkołą  Podstawową im. Janusza Korczaka w Gleśnie, Szkołą Podstawową im. Marii Konopnickiej w Kosztowie, Szkołą Podstawową  im. Stanisława Staszica w Osieku nad Notecią, Szkołą Podstawową im. Henryka Sienkiewicza w Falmierowie, szkołami ponadpodstawowymi, m.in. Zespołem Szkół w Łobżenicy, Centrum Kształcenia Zawodowego  i Ustawicznego w Wyrzysku,           I Liceum im. Bolesława Krzywoustego w Nakle nad Notecią oraz Przedszkolem im. „Chatka Puchatka” w Wyrzysku.

WYNIKI EGZAMINÓW ZEWNĘTRZNYCH

F.1 Szkoły podstawowe

przedmiot szkoła Maksymalna liczba punktów do uzyskania Średnia procentowa uzyskana w szkole
j. polski Wyrzysk 50 60,03
j. angielski Wyrzysk 60 45,81
j. niemiecki Wyrzysk 60 34,50
matematyka Wyrzysk 30 38,92
 1. REALIZACJA PODSTAWOWYCH KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ

Rok szkolny 2019/2020

D.1.  100. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości – wychowanie do wartości                     i kształtowanie patriotycznych postaw uczniów. Ten kierunek polityki oświatowej państwa został zrealizowany w następującymi działaniami:  upamiętniliśmy 30. rocznicę odrodzenia samorządu w Polsce; przedstawiciele uczniów klas najstarszych  rozwiązali  test wiedzy i umiejętności dotyczący samorządu lokalnego. Odbył się Alert harcerski dla Wyrzyska. Nauczyciel historii zorganizowali szkolny konkurs dla uczniów klas V – VIII pt. „Pamiątkowa fotka na 100.lecie wyzwolenia Wyrzyska”.

D.2.  Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego. Kształcenie rozwijające samodzielność, kreatywność i innowacyjność uczniów

Uczniowie uczestniczący w zajęciach koła chemicznego zorganizowali walentynkowe warsztaty mydlarskie. Przedstawiciele uczniów szkoły działali w Młodzieżowej Radzie Miejskiej. Młodzież wzięła udział w Regionalnym Konkursie Literackim “O Złote Pióro”           i w Konkursie Matematycznym „Kangur”. Uczniowie podczas nauki zdalnej prezentowali            na stronie internetowej szkoły swoje prace  plastyczne, np. Maj miesiącem wody, wycinanki ludowe, prace wiosenne, z języka niemieckiego, religii, plastyki, techniki oraz prezentacje multimedialne na różne tematy.

D.3.  Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli. Bezpieczne                               i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci

Szkoła przystąpiła do  programów „Cyfrowa Szkoła 2020” oraz „Uczymy dzieci programować”, „MegaMisja”, „Zdalna Szkoła”. Odbyły się konkursy informatyczne BÓBR   i Pix Programming Challenge. Zorganizowano naukę zdalną dla wszystkich uczniów szkoły        z wykorzystaniem aplikacji Microsoft Teams oraz aplikacji ClassDojo. Nauczyciele korzystali ze stron www.gov.pl/zdalnelekcje,  z platformy epodreczniki.pl. oraz pakietów materiałów Centralnej Komisji Egzaminacyjnej dla ósmoklasistów. Nauczyciele zaproponowali filmy profilaktyczne, do których linki umieścili w aplikacji Microsoft Teams oraz na stronie internetowej szkoły, np. dotyczące profilaktyki uzależnień, samopoczucia w sytuacji izolacji dla uczniów i rodziców, organizacji nauki zdalnej w domu, przestrzegania zasad w czasie pandemii,

Rok szkolny 2020/2021

Na podstawie art. 60 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910) ustalono następujące kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021:

 1. Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz wsparcia psychologiczno – pedagogicznego wszystkim uczniom z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych:

 

Zorganizowano naukę zdalną dla wszystkich uczniów szkoły z wykorzystaniem aplikacji Microsoft Teams. Szkoła zapewniła uczniom ciągłość nauczania mimo wybuchu epidemii Covid-19, nauczyciele  prowadzili lekcje w czasie rzeczywistym w  aplikacji Microsoft Teams. Wszystkie działania przeniesione zostały do Internetu – informacje systematycznie pojawiały się  na stronie szkoły, facebooku i w aplikacja Microsoft Teams. Dyrektor szkoły powołał Szkolny Zespół Reagowania Kryzysowego, w skład którego weszli nauczyciele, pracownicy szkoły i rodzice. Został powołany Zespół do Spraw Nauki Zdalnej, w skład którego weszli nauczyciele, pracownicy szkoły i rodzice.  Zapoznano nauczycieli, rodziców           i uczniów z instrukcją przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty oraz zorganizowano egzamin ósmoklasisty z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego. W formie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, korekcyjno-kompensacyjnych, wspierających kompetencje społeczne na podstawie opinii i orzeczeń z PPP oraz wskazań nauczycieli odbywała się pomoc psychologiczno-pedagogiczna. Zorganizowano indywidualne nauczanie,  zindywidualizowaną ścieżkę kształcenia, zajęcia opiekuńczo-wychowawcze,  zajęcia rewalidacyjne i rewalidacyjno- wychowawcze, naukę zdalną z zastosowaniem metod i technik kształcenia na odległość w szkolne z zapewnieniem pomocy nauczyciela wspierającego ucznia. Dla ośmiorga  uczniów dostosowano warunki i formy  pracy na egzaminie ósmoklasisty. Dla uczniów klas 8 podczas nauki zdalnej odbywały się w szkole konsultacje z zachowaniem reżimu sanitarnego. Dla  wszystkich uczniów po zajęciach zdalnych w aplikacji Microsoft Teams odbywały się konsultacje z nauczycielami przedmiotów. Szkoła systematycznie  współpracowała z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną i zorganizowała pomoc psychologiczną dla dwóch uczennic po stracie matki na skutek zakażenia Covid-19 oraz zapewniła wsparcie psychologiczne uczniom klasy 7. po nagłej śmierci koleżanki. Przekazano  paczki świąteczne dla rodzin  w ramach akcji „Rodzina Rodzinie”.  Na stronie internetowej szkoły umieszczono dla rodziców film „Warto się zapoznać  – 10 porad psychologa i 10 porad policjanta”.

 1. Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość. Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych:

Szkoła zorganizowała naukę zdalną dla wszystkich uczniów szkoły z wykorzystaniem aplikacji Microsoft Teams. Zorganizowano zakup sprzętu z programu rządowego 500+ dla nauczycieli na  dodatkowe wyposażenie do nauki zdalnej. Zakupiono sprzęt do nauki zdalnej z rządowego projektu MEN, który następnie wypożyczono uczniom i nauczycielom. Stworzono Kodeks Kulturalnego Użytkownika aplikacji Microsoft Teams w celu okreslenia jednolitych zasad pracy w aplikacji. Odbyło się szkolenie dla nauczycieli z zakresu obsługi dziennika elektronicznego Librus Synergia Systema.

 1. Działania wychowawcze szkoły. Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych:

Społeczność szkolna zorganizowała uroczystości poświęcone Patronowi Szkoły – złożono kwiaty pod pomnikiem powstańców, stworzono prezentację multimedialną o Patronie, którą udostępniono na stronie internetowej szkoły. Uczniowie i pracownicy  szkoły wzięli udział w ogólnopolskim projekcie „Szkoła do Hymnu”, w ogólnopolskim projekcie „Szkoła Pamięta”, w ramach którego opiekowano się  obeliskiem powstańczym przy szkole oraz grobami powstańców wielkopolskich i opuszczonymi mogiłami na cmentarzu. Dla społeczności harcerskiej i zuchowej zorganizowano Dzień Myśli Braterskiej w celu propagowania idei szacunku, pomocy, tolerancji. Nauczyciele kształtowali szacunek i miłość do języka ojczystego poprzez organizację Dnia Języka Polskiego, udział uczniów w konkursach polonistycznych, akcje ogólnopolskie „Narodowe Czytanie” i „Cała Polska Czyta Dzieciom”. Zorganizowano uroczystości z okazji świąt narodowych – Święto Flagi, 3 Maja, Narodowe Święto Niepodległości –   informacje zostały zamieszczone na stronie internetowej szkoły,  zaakcentowano ww. uroczystości na  lekcjach wychowawczych, historii i języku polskim. Harcerze  z 6. Drużyny Harcerskiej „Sokoły” im. Franciszka Muracha przekazali mieszkańcom miasta, jak co roku, Betlejemskie Światło Pokoju. Systematycznie zamieszczano informacje o organizowanych uroczystościach patriotycznych na szkolnej stronie internetowej, FB i w mediach, w aplikacji Microsoft Teams. Podczas uroczystości szkolnych dbano o  strój galowy lub  odświętny, zwracano uwagę na przypięcie logo szkoły, biało-czerwonych przypinek i rozet. Pracownicy szkoły dbali o odświętny wystrój szkoły, uczniowie i nauczyciele  przygotowywanie gazetki tematyczne  w klasach, na szkolnych holach, plakaty i prace plastyczne w czasie nauki zdalnej.

 

 1. Poprawa bezpieczeństwa i funkcjonalności szkół: wydatki remontowe

 

Remonty i modernizacje

 1. remont dachu na budynku szkoły w trzech obszarach oraz wyczyszczono rynny – 7995 zł
 2. drobne remonty i naprawy (remont ścian w szatni części C, w piwnicy; pomalowanie klas: języka polskiego, matematyki w części C; malowanie pomieszczenia po przeniesieniu świetlicy do budynku; bieżące naprawy w sanitariatach; odmalowanie dwóch pomieszczeń piwnicznych; powiększenie składnicy akt: malowanie pomieszczenia) – 2 895,51 zł.
 3. przegląd, konserwacja i naprawa wentylacji pomieszczeń kuchni    964,28  zł
 4. naprawa i przegląd sprzętu p-poż. – 1523,97 zł
 5. serwis wentylacji sali widowiskowej i kotłowni szkolnej – 8536,20 zł
 6. przegląd, konserwacja i naprawa ksero – 830,25 zł
 7. konserwacja sieci teleinformatycznej – 5.400,00 zł
 8. naprawa zmywarki – 754,78 zł
 9. przeglądy i konserwacje kotłowni gazowej – 12.373,80 zł
 10. naprawa sieci internetowej – 310,00 zł
 11. naprawa modułu do rąk – 344,40 zł
 12. naprawa obieraczki – 950,00 zł
 13. naprawa kotła w kuchni – 566,60 zł
 14. naprawa instalacji elektrycznej – 549,27 zł
 15. zamontowanie umywalki w klasie –    sponsor rodzic
 16. przygotowanie zasilania i wykonanie pomiarów elektrycznych przy dozowniku do płynu do dezynfekcji rąk – sponsor
 17. pomalowanie klas: języka polskiego, matematyki w części C szkoły po oddziałach gimnazjalnych – pracownicy obsługi
 18. gruntowne porządki we wszystkich pomieszczeniach piwnicznych szkoły pod częścią dalsza adaptacja pomieszczenia 06 części B obiektu na magazyn biblioteki, m.in. przechowywanie podręczników szkolnych użyczanych uczniom. – pracownicy szkoły
 19. gruntowny porządek w piwnicach pod szkolną stołówką – pracownicy obsługi
 20. prace porządkowe na terenie przyległym do szkoły, placu zabaw- oczyszczenie terenu z zarośli, posadzenie drzewek iglastych –pracownicy szkoły, zakup drzewek- sponsor

 

 

Poprawa bezpieczeństwa i funkcjonalności szkół

Dbanie o bezpieczeństwo jest priorytetowym zadaniem i obowiązkiem dyrektora szkoły. Dlatego ten obszar działalności szkoły jest właściwie organizowany.

Nauczyciele pełnili dyżury na przerwach śródlekcyjnych we wszystkich obszarach szkoły, na szkolnym boisku, przed rozpoczęciem lekcji od 7.30 oraz po ich zakończeniu. Ponadto nauczyciele byli delegowani na dyżur w szkolnej stołówce w czasie obiadów wszystkich grup uczniów. Pracowników pedagogicznych w opiece nad dziećmi na każdej przerwie / przed i po lekcjach wspierali pracownicy obsługi – panie sprzątaczki mające dyżur oraz pomoc nauczyciela. Uczniowie dojeżdżający do szkoły na rowerach, mogli ustawić jednoślady na stojaki na boisku szkolnym.  Dzieciom i rodzicom zwracaliśmy uwagę na bezpieczeństwo- założony  kask, kamizelkę odblaskową i przymocowane odblaski.

Nauczyciele i pracownicy obsługi odbyli szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Systematycznie uaktualniamy w szkole właściwie oznakowani miejsc: dróg ewakuacyjnych, zakaz palenia na terenie szkoły, zakazie wprowadzania psów na teren szkoły, informacje o obiekcie monitorowanym. Monitoring funkcjonujący w szkole jest na bieżąco nadzorowany , konserwowany.

W związku z pandemią koronawirusa w Szkole Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Wyrzysku od marca 2020r. zostały wprowadzone szczegółowe procedury obowiązujące w czasie pandemii. Te dokumenty prawa wewnątrzszkolnego weszły w życie zarządzeniami dyrektora szkoły, niezwłocznie były upowszechnione wśród członków szkolnej społeczności, zamieszczone na szkolnej stronie internetowej, dostępne w Księdze Jakości oraz w szkolnym sekretariacie w Księdze Zarządzeń. Są to poniższe procedury:

– Procedura organizacji zajęć lekcyjnych,

– Procedura organizacji przerw oraz dyżurów nauczycieli na przerwach,

– Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci ze szkoły,

– Procedura przeprowadzania dezynfekcji w szkole,

– Procedura noszenia maseczek zakrywających usta i nos w częściach wspólnych szkoły,

– Procedura bezpieczeństwa pracy stołówki i wydawania posiłków,

– Procedura organizacji zajęć świetlicowych,

– Procedura organizacji biblioteki szkolnej,

– Procedura dotycząca obowiązków członków społeczności szkolnej,

– Procedura organizacji zajęć rewalidacyjnych i rewalidacyjno-wychowawczych,

– Procedura organizacji indywidualnego nauczania,

– Procedura organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

– Procedura organizacji zajęć z wychowania fizycznego.

W związku z pandemią zapewniono wszystkim członkom szkolnej społeczności bezpieczne warunki nauki i pracy. W szkole zostały rozwieszone instrukcje mycia rąk, zakładania, noszenia i zdejmowania maseczki zakrywającej usta i nos, stosowania płynów do dezynfekcji rąk. Zainstalowano w placówce – w obiekcie szkolnym i szkolnej stołówce- cztery dozowniki do płynu dezynfekującego -jeden pozyskany z MEN, kolejne zakupione przez Gminę Wyrzysk. Środki do dezynfekcji, maseczki chirurgiczne, rękawiczki jednorazowe, mydło antybakteryjne i zwykłe oraz fartuchy ochronne były systematycznie zakupywane i przekazywane członkom szkolnej społeczności. W każdym pomieszczeniu były przygotowane płyny do dezynfekcji rąk, ręczniki papierowe. W związku z pandemią jedno pomieszczenie znajdujące się najbliżej wyjścia ewakuacyjnego zostało przeznaczone na izolatorium, które zostało wyposażone w środki ochrony.

Pandemia koronawirusa i zdalne nauczanie sprawiły, że wiele zdań było realizowanych w formie on-line poprzez szkolną stronę internetową, szkolnego Facebooka, w aplikacji Microsoft Teams. Nauczyciele i wychowawcy systematycznie otrzymywali informacje dotyczące bezpieczeństwa cyfrowego i psychicznego, radzenia sobie w sytuacji izolacji, zdalnego nauczania, organizacji zajęć w warunkach bezpiecznych. Wprowadziliśmy Kodeks Kulturalnego Użytkownika aplikacji Microsoft Teams, gdyż od 25 marca 2020r. pracowaliśmy zdalnie w wyżej wymienionej aplikacji. W niej też odbywały się posiedzenia Rady Pedagogicznej, zebrania Rady Rodziców z dyrekcją szkoły, zebrania zespołów nauczycielskich, konsultacje nauczycieli z uczniami i zebrania z rodzicami. W tym celu sformułowany został regulamin organizacji zebrań z rodzicami w aplikacji Microsoft Teams.

W szkole w celu efektywniejszej organizacji pracy zostały powołane dwa zespoły: Reagowania Kryzysowego i  ds. Zdalnego Nauczania, w skład których weszli pedagodzy, pracownicy obsługi i członkowie Rady Rodziców. Zespoły zbierały się, aby wspólnie podejmować decyzje dotyczące organizacji pracy w czasie pandemii.

W czasie pandemii dbaliśmy o prawidłowy tygodniowy rozkład zajęć uczniów, który uwzględniał ich potrzeby oraz higienę pracy przy komputerze.

W celu zapewnienia uczniom właściwych warunków nauki zdalnej zorganizowano w szkole naukę zdalną dla kilkorga uczniów, zapewniając opiekę nauczyciela i szkolny sprzęt.

Na bieżąco odbywały się szkolenia BHP dla nauczycieli, pracowników obsługi

i administracji oraz prowadzone były przeglądy budynku, gaśnic, węży pożarniczych, monitoringu, alarmu, stanu szkolnej kotłowni.

Od września do grudnia 2020r. w szkole pracowały dodatkowo trzy osoby zatrudnione z Fundacji Inicjowania Rozwoju Społecznego realizującej projekt „Ścieżka do sukcesu zawodowego”. Placówka co roku korzysta w tej formy wsparcia, a jednocześnie pomaga osobom bezrobotnym w nabywaniu umiejętności zawodowych, społecznych i wspiera ich samoocenę.

ZADANIA DYREKTORA SZKOŁY

 1. Dyrektor szkoły kieruje działalnością szkoły oraz reprezentuje ją na zewnątrz.

Do zadań dyrektora szkoły należy w szczególności:

  • sprawowanie nadzoru pedagogicznego;
  • sprawowanie opieki nad uczniami i wychowankami oraz stwarzanie warunków harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działanie prozdrowotne;
  • realizowanie uchwał rady pedagogicznej podjętych w ramach ich kompetencji stanowiących;
  • dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym szkoły oraz ponosi odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie;
  • występowanie z wnioskiem, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły;
  • zarządzanie funduszem socjalnym i zdrowotnym szkoły;
  • współdziałanie ze szkołami wyższymi  w organizacji praktyk pedagogicznych;
  • nadzorowanie realizacji zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia;
  • przewodniczenie radzie pedagogicznej;
  • przygotowywanie zebrań rady pedagogicznej  i informowanie o ich terminie członków rady;
  • dbanie o właściwą atmosferę i dyscyplinę pracy;
  • opracowywanie arkusza organizacyjnego szkoły;
  • wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych;
  • stwarzanie warunków do działania: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji,  w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły;
  • współpraca z pielęgniarką lub higienistką szkolną, lekarzem i lekarzem dentystą, sprawującymi profilaktyczną opiekę zdrowotną nad dziećmi
   i młodzieżą, w tym udostępnia  imię, nazwisko i numer PESEL ucznia celem właściwej realizacji tej opieki;
  •  w celu pomocy uczniom w wyborze właściwej drogi kształceni, współpraca ze szkołami ponadgimnazjalnymi, ponadpodstawowymi i uczelniami.

Dyrektor szkoły jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i innych pracowników niebędących nauczycielami. Dyrektor
w szczególności decyduje w sprawach:

 • zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły;
 • przyznawania nagród i wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły.

Dyrektor szkoły ma prawo do wstrzymania uchwał rady pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor szkoły zawiadamia kuratora oświaty i organ prowadzący.

W wykonaniu swych zadań dyrektor szkoły współpracuje z organami.

 

NAUCZYCIELE

Awans zawodowy nauczyciel dyplomowany nauczyciel mianowany nauczyciel kontraktowy nauczyciel stażysta
Nauczyciel 39 17 6 0
Wykształcenie magisterskie licencjat studium
Nauczyciel 60 0 2
Wymiar zatrudnienia pełen etat niepełnozatrudnieni
Nauczyciel 60 2

ZADANIA SZKOŁY

 1. Realizowanie „Szkolnego Programu Wspierania Zdolności i Talentów” w klasach I-III i klasach IV-VIII.
 2. Realizowanie projektu „Nasi Absolwenci”.
 3. Działanie Stowarzyszenia dla szkoły „Dorośli Dzieciom”. Ścisła współpraca ze stowarzyszeniem poprzez realizację zadań dla szkoły. Nauczyciele członkami stowarzyszenia.
 4. Kontynuacja działań dydaktyczno- wychowawczych dotyczących Patrona Szkoły w związku z 102 rocznicą wybuchu powstania wielkopolskiego 1918/1919.
 5. Integracja społeczności szkolnej (rodziców, uczniów, nauczycieli) w ramach organizowanych imprez i uroczystości klasowych oraz szkolnych.
 6. Integracja społeczności szkolnej (rodziców, uczniów, nauczycieli) i społeczności lokalnej w ramach: charytatywnej akcji bożonarodzeniowej „Rodzina – Rodzinie” , „Koncertu Dzieci – Seniorom”, „X Pikniku Rodzinnego”, IV Koncertu dla Rodziców i Przyjaciół Szkoły oraz w akcjach organizowanych przez drużynę harcerską i gromadę zuchową, także w akcjach „Caritas” i  Unicef. Współpraca z lokalnymi stowarzyszeniami.
 7. Współpraca z lokalnym środowiskiem oparta na wzajemnej pomocy, wsparciu                     i wymianie doświadczeń.
 8. Kontynuacja działań wychowawczych i profilaktycznych zawartych w szkolnym programie wychowawczo-  profilaktycznym.
 9. Bezpieczeństwo uczniów – współpraca z instytucjami zewnętrznymi, stowarzyszeniami oraz szkolenia nauczycieli i uczniów w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej, zagrożeń o charakterze terrorystycznym.
 10. Respektowanie rekomendacji MEN, MZ, GIS dotyczących stanu pandemii oraz prawa wewnątrzszkolnego opracowanego na podstawie prawa zewnętrznego w powyższym.
 11. Ścisła współpraca rodziców, nauczycieli i pracowników w celu eliminowania zagrożenia zakażeniem COVID-19.

MAJĄTEK SZKOŁY

Decyzją Burmistrza Wyrzyska pani Bogusławy Jagodzińskiej numer GNRiL.6844.5.2017    z dnia 05.01.2018 roku w sprawie oddania nieruchomości oznaczonej numerem 388  w trwały zarząd postanowiono:

-oddać Szkole Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Wyrzysku  w trwały zarząd nieruchomość oznaczoną numerem 388 o pow. 0,5661 ha wpisana w księgi wieczyste numer KW PO2H/00023893/6  zabudowana budynkiem szkoły o powierzchni użytkowej 4511,32 m2, działka 389 powierzchnia 0,0378ha KW PO2H/00019829/9 pow. Zabudowy 1579,37 m2, kubaturze 17891,26 m3, budynki stołówki i kotłowni o powierzchni 991,54 m2, budynkiem Sali widowiskowej z zapleczem o powierzchni użytkowej 640,33 m2, boiskiem szkolnym.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Wyrzyska przyjętego uchwałą nr IX/76/2015 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 26. czerwca 2015 ww. działka gruntu stanowi teren zabudowy usług oświaty oznaczone symbolem UO. Teren jest zagospodarowany i tworzy zorganizowaną całość.

Nieruchomość jest przeznaczona na działalność statutowa SP Wyrzysk.

Zarząd ustanowiony jest na czas nieokreślony.

Na podstawie art. 81 ust1 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty zwalnia się ww. jednostkę organizacyjną z opłaty rocznej.

ILOŚĆ UCZNIÓW W KLASACH w roku szkolnym 2021/2022

KLASY I KLASY II KLASY III KLASY IV KLASY V KLASY VI KLASY VII KLASY VIII
59 57 73 67 61 31 98 108

ILOŚĆ UCZNIÓW WEDŁUG ROKU URODZENIA I PŁCI w roku szkolnym 2021/2022

ROCZNIK OGÓŁEM DZIEWCZĄT
2004 2 0
2006 2 1
2007 64 30
2008 74 41
2009 70 25
2010 79 41
2011 69 36
2012 74 34
2013 56 24

ILOŚĆ UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI w roku szkolnym 2021/2022

 

Z niepełno sprawnościami sprzężonymi Z niepełnosprawnością ruchową w tym z afazją Z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim Z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym Z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim Z autyzmem w tym z zespołem Aspergera Z zagrożenia niedostosowaniem społecznym
3 3 3 2 0 2 1

ŚWIETLICA SZKOLNA

Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy ich rodziców oraz oczekiwanie na zajęcia pozalekcyjne organizowane przez szkołę
w szkole zorganizowana jest świetlica szkolna. Godziny pracy świetlicy szkolnej na dany rok szkolny ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym, uwzględniając tygodniowy rozkład zajęć, potrzeby rodziców  i uczniów korzystających z zajęć świetlicowych. Godziny pracy świetlicy podawane są do publicznej wiadomości na początku roku szkolnego, w roku szkolnym 2021/2022 świetlica działała od godziny 7.00  do godziny 14.30. Wniosek o zapisanie dziecka do świetlicy składają rodzice do nauczyciela świetlicy. Rodzice składają wnioski o przyjęcie do świetlicy w ciągu 1 tygodnia od przyjęcia dziecka   do szkoły. W uzasadnionych przypadkach złożenie wymaganego wniosku może nastąpić także w innym terminie. W świetlicy obowiązuje regulamin, z którym rodzice i uczniowie mają obowiązek zapoznania się. W świetlicy prowadzi się dokumentację pracy opiekuńczo–wychowawczej zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Celem działalności świetlicy jest zapewnienie dzieciom zorganizowanej opieki wychowawczej, pomocy w nauce, odpowiednich warunków do nauki własnej i rekreacji poprzez: pomoc uczniom w przygotowaniu się do lekcji, odrabianiu zadań domowych; wyrównywanie szans edukacyjnych; organizowanie zajęć o charakterze wychowawczo-profilaktycznym; organizowanie gier i zabaw ruchowych oraz innych form kultury fizycznej w pomieszczeniach i na świeżym powietrzu, mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny ucznia; stwarzanie warunków organizowania kulturalnej rozrywki, kształtowanie nawyków
kultury życia codziennego; rozwijanie różnych zainteresowań i uzdolnień poprzez organizowanie zajęć w tym zakresie; wyrabianie nawyków higieny, czystości; promowanie zdrowego stylu życia; rozwijanie samodzielności, samorządności i aktywności społecznej; kształtowanie umiejętności współdziałania w grupie rówieśniczej; umożliwienie udziału w różnych imprezach i konkursach; współpracę z rodzicami i nauczycielami dzieci uczęszczających do świetlicy szkolnej, także z pedagogiem, psychologiem, logopedą, terapeutami pedagogicznymi; współpracę ze środowiskiem lokalnym.

Świetlica pracuje na podstawie corocznie sporządzanego planu pracy zatwierdzanego przez dyrektora szkoły. W planie pracy uwzględnia się następujące formy zajęć: czytelnicze,
plastyczno–techniczne, umuzykalniające, małe formy teatralne, gry i zabawy, zajęcia
rekreacyjno–sportowe, zajęcia rozwijające zainteresowania i zdolności, zajęcia rozwijające kreatywność.

Od roku szkolnego 2018/2019 wprowadzono dodatkowo, niezależnie od zebrań klasowych i ogólnoszkolnych, zebrania z rodzicami dzieci uczęszczającymi do szkolnej świetlicy. W zebraniach uczestniczą: dyrektor, wicedyrektor, nauczyciele świetlicy. Celem zebrań jest podanie propozycji zajęć przez rodziców, rozmowy na temat organizacji zajęć, imprez, na temat zachowania dzieci, współdziałania, wnioskowania, opiniowania, np. zakupu pomocy dydaktycznych, gier.

Świetlica szkolna jest miejscem bezpiecznym i atrakcyjnym. Uczniowie czują się w świetlicy bezpiecznie, o czym świadczą ich relacje oraz informacje uzyskane od rodziców na zebraniach organizowanych przez dyrektora dla rodziców dzieci uczęszczających do szkolnej świetlicy. Prowadzone są działania edukacyjne i profilaktyczne dostosowane do wieku uczniów, np.  filmy edukacyjne na temat sekt, dopalaczy, bezpieczeństwa w sieci. Na zajęciach świetlicowych wykorzystane są  bajki terapeutyczne w celu utrwalenia zasad, właściwej współpracy, zachowania w szkole. Prowadzone są zajęcia kształtujące poprawne postawy moralne zapobiegające demoralizacji uczniów. W pracy bieżącej nauczyciele świetlicy korygują negatywne zachowania. W ramach wyrównania szans świetlica szkolna stwarza warunki do odrabiania zadań domowych, nauczyciel świetlicy służy wiedzą i pomocą, oferując również pomoce dydaktyczne lub w miarę potrzeb organizuje pomoc koleżeńską. Nauczyciel świetlicy współpracuje z wychowawcami, pedagogami  szkolnymi i rodzicami.

Ze względu na wystąpienie pandemii COVID-19 powstała procedura organizacji zajęć świetlicowych.

BIBLIOTEKA SZKOLNA

W Szkole Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Wyrzysku działała biblioteka szkolna, w której zatrudnionych jest dwóch nauczycieli- bibliotekarzy.

Biblioteka w naszej szkole jest pracownią interaktywną, służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktycznych i wychowawczych szkoły, doskonalenia warunków pracy nauczycieli, popularyzowanie wiedzy pedagogicznej wśród rodziców uczniów oraz wiedzy o regionie.  W bibliotece znajduje się 37 143 woluminów. Ponadto 227 materiałów audiowizualnych oraz 105 materiałów dydaktycznych w formie dźwiękowej. Biblioteka zajmuje się także dystrybucją darmowych podręczników dla uczniów.

Z biblioteki korzystają uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły oraz rodzice uczniów. W skład biblioteki wchodzą: wypożyczalnia, w której gromadzi się, opracowuje i udostępnia zbiory oraz umożliwia użytkownikom korzystanie z łącza internetowego; czytelnia, w której udostępnia się księgozbiór podręczny na miejscu oraz umożliwia użytkownikom korzystanie z łącza internetowego. Godziny pracy biblioteki są ustalane przez dyrektora szkoły i dostosowywane  do tygodniowego rozkładu zajęć szkoły tak, aby umożliwić użytkownikom dostęp do księgozbioru. Biblioteka jest czynna od godziny 8.00 do godziny 14.00 (poniedziałek-czwartek) oraz od godziny 8.00 do godziny 13.00 w piątek.  Najważniejsze zadania  biblioteki szkolnej to m.in. gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych zgodnie z potrzebami dydaktyczno-wychowawczymi szkoły; gromadzenie opracowywanie i udostępnianie podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych; tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji  z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną; zaspokajanie potrzeb czytelniczych i informacyjnych czytelników; rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabianie i pogłębianie u uczniów nawyku czytania i uczenia się; organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną; wspomaganie nauczycieli i wychowawców w realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych. Ponadto biblioteka współpracuje z: uczniami w zakresie rozbudzania
i rozwijania zainteresowań czytelniczych, pogłębiania i wyrabiania nawyku czytania
i samokształcenia; nauczycielami i wychowawcami na zasadach wzajemnego wspierania się i organizacji wspólnych przedsięwzięć; rodzicami, na zasadach partnerstwa, z innymi bibliotekami, na zasadach wzajemnego wspierania się, wymiany
doświadczeń, organizacji lekcji bibliotecznych, np. biblioteka miejska w Wyrzysku, biblioteka pedagogiczna w Pile – akcje czytelnicze „Narodowe Czytanie”, „Cała Polska czyta dzieciom” ; współpracuje z instytucjami kultury i stowarzyszeniami zgodnie z potrzebami.

Bibliotekarki włączają się czynnie w życie szkoły poprzez organizację imprez czytelniczych   konkursy międzyklasowe, wystawy, a w szczególności projektują i  przygotowują dekoracje na szkolne i gminne uroczystości.

Ze względu na wystąpienie pandemii COVID-19 powstała procedura organizacji i funkcjonowania biblioteki szkolnej.

STOŁÓWKA SZKOLNA

W szkole zorganizowana jest stołówka w celu wspierania prawidłowego rozwoju uczniów. Korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej jest odpłatne. W stołówce szkolnej pracują 3 osoby: intendentka, szefowa  kuchni i  pomoc kuchenna. Warunki korzystania ze stołówki szkolnej, w tym wysokość opłat za posiłki, ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę. W szkole, w celu ułatwienia uczniom korzystania ze stołówki szkolnej, ustalono dwie przerwy obiadowe. W celu zapewnienia uczniom bezpiecznych warunków spożywania posiłków, dyrektor szkoły organizuje w stołówce dyżury nauczycieli, przygotowując ich harmonogram. Na każdej z przerw, dyżuruje  1 nauczyciel.

Ze względu na wystąpienie pandemii COVID-19 powstała procedura organizacji i funkcjonowania stołówki szkolnej.

DORADZTWO ZAWODOWE

We wszystkich klasach naszej szkoły prowadzi się zajęcia mające pomóc uczniowi w wyborze zawodu, często są to fragmenty lekcji związane z określonym zawodem, przy okazji omawiania lektury. Są także organizowane spotkania z rodzicami, gównie w klasach edukacji wczesnoszkolnej, którzy opowiadają o wykonywanym przez siebie zawodzie. Specyfikę zawodu poznają uczniowie w czasie spotkań w ramach projektu „Nasi Absolwenci”, kiedy maja możliwość poznania specyfiki zawodu byłego ucznia szkoły.

Uczniowie w klasach starszych  realizują zajęcia z zakres doradztwa zawodowego.

W  roku szkolnym 2021/2022 w klasach siódmych i ósmych  doradztwem objętych jest 205 uczniów.

Oprócz nauczyciela doradcy zawodowego informacje o kierunkach dalszego kształcenia, predyspozycjach do określonego zawodu realizuje szkolny pedagog oraz wychowawca klasy.

KSZTAŁTOWANIE POSTAW

Kształtuje się pożądane postawy, o czym świadczy wzór absolwenta w programie wychowawczo – profilaktycznym szkoły; także zadania, tematy wpisane do programów wychowawczych klasy (zgodnie ze szkolnym programem wychowawczo-profilaktycznym)  po przeprowadzeniu we wrześniu przez wychowawców ankiet wśród  rodziców i uczniów na tematy wychowawcze. Zostały one wpisane do programu danej klasy i są realizowane z uczniami, zagadnienia są też omawiane z rodzicami na zebraniach.

 • kształtowanie postaw obywatelskich, patriotycznych oraz szacunku do przeszłości poprzez przedsięwzięcia z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę i 100-lecia wybuchu powstania wielkopolskiego – szkoła centrum działań z okazji 100-lecia;  współpraca z Urzędem Miejskim, Miejsko- Gminnym Ośrodkiem Kultury, szkołami Gminy Wyrzysk, Towarzystwem Pamięci Powstania Wielkopolskiego Koło nr 9 im. Teofila Spychały w Pile, Związkiem Harcerstwa Polskiego, Towarzystwem Przyjaciół Wyrzyska, Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Wyrzysku;
 • przygotowywanie uroczystości patriotycznych w związku z 100-rocznica wybuchu powstania wielkopolskiego; zbieranie materiałów, przekazywanych przez rodziny powstańców wielkopolskich dotyczących ich przodków, wywodzących się z Gminy Wyrzysk, do publikacji „Powstańcy Wielkopolscy mieszkańcami Gminy Wyrzysk”;
 • liczne konkursy – wiedzowe, plastyczne, sprawnościowe – z nagrodami dla uczniów z każdego poziomu nauczania –uczniowie są nagradzani w obecności zaproszonych gości;
 • kształtowanie motywacji do nauki, do poszerzania horyzontów, do doskonalenia umiejętności oraz stwarzanie warunków do rozwoju intelektualnego;
 • kształtowanie postawy rozwoju poprzez sport – program MEN SKS – od początku funkcjonowanie tego programu ministerialnego;
 • kształtowanie postaw obywatelskich, patriotycznych, samorządności, odpowiedzialności – działania Młodzieżowej Rady Miejskiej, w której aktywnie pracują uczniowie szkoły;
 • kształtowanie postawy odpowiedzialności za swoją przyszłość – projekt „Nasi absolwenci” – spotkania, prelekcje dla uczniów; jak osiągnąć w życiu sukces, jak mieć dobre wykształcenie i zawód;
 • uczenie szacunku do czasu, do aktywnego  korzystania z niego, pokazywanie i wdrażanie do efektywnego spędzania czasu wolnego, np. taniec- Modraki; sport (piłka ręczna, szachy, warcaby);
 • kształtowanie postaw odpowiedzialności za zdrowie – Szkoła Promująca Zdrowie;
 • kształtowanie postaw szacunku do otaczającego nas środowiska,  do wartości ekologii:  zbieranie makulatury, puszek, nakrętek, dbanie o ogródek działkowy;
 • sport, ruch, zdrowa rywalizacja – udział w Czwartkach Lekkoatletycznych, projekty „Trzymaj formę”, „Bieg po zdrowie”;
 • harcerstwo, zuchy, rozwój czytelnictwa, koło teatralne, koło kulinarne;
 • kształtowanie postaw empatii, aktywności, dobroci, wiary w siebie, poczucia własnej wartości poprzez sport, gry terenowe, drużynę harcerską, gromadę zuchową, Szkolne Koło „Caritas”, Góra Grosza, działania wolontariackie – nakrętki – zbiórka dla osoby niepełnosprawnej, zbiórka koców, ręczników, odzieży dla bezdomnych (do schroniska w Bydgoszczy), zbiórka pieniężna dla chorej dziewczynki, WOŚP,  zbiórka karmy, koców, legowisk, rzeczy dla schroniska dla zwierząt.

BEZPIECZEŃSTWO

 1. Dyżury nauczycieli na przerwach śródlekcyjnych we wszystkich obszarach szkoły i na szkolnym boisku.
 1. Dyżury nauczycieli przed rozpoczęciem lekcji – od 7.35 oraz po ich zakończeniu.
 2. Dyżury nauczycieli w szkolnej stołówce w czasie obiadów wszystkich grup uczniów.
 3. Nauczycieli w dyżurach na każdej przerwie / przed i po lekcjach wspierają pracownicy obsługi – panie sprzątaczki mające dyżur, pan woźny.
 4. Dyżur  nauczycieli i  pracowników obsługi odbywa się także w czasie przyjazdów i odjazdów uczniów.
 5. Pracownicy obsługi są także odpowiedzialni za bezpieczeństwo uczniów, stąd mają prawo i obowiązek zwracać uczniom uwagę, upominać i przekazywać informacje o nagannym, niezgodnym z zasadami zachowaniem dzieci.
 6. Prowadzony jest zeszyt wejść do szkoły w celu monitorowania wejść i zapobiegania obecności osób postronnych.
 7. W szkole wprowadzono monitoring wizyjny celem zapewnienia bezpieczeństwa uczniom, pracownikom i wszystkim pozostałym osobom przebywającym na terenie szkoły oraz zabezpieczenia budynku szkoły przed innymi zagrożeniami.
 8. Rejestr i podgląd kamer znajduje się w dyżurce woźnego w budynku C i w gabinecie wicedyrektorów.
 9. Zasady korzystania z zapisów monitoringu wizyjnego regulują odrębne procedury opracowane w szkole.
 10. Na szkolnym boisku wydzielono część dla najmłodszych –Strefę Malucha – kolorowy szlak na betonie.  W czasie przerw i lekcji uczniowie mogą przebywać pod opieką nauczyciela na terenie trawiastym boiska Łobzonka.
 11. Jest możliwy dojazd do szkoły na rowerach, są na boisku szkolnym stojaki na rowery. Zwracamy uwagę rodzicom, aby  dziecko na rowerze było  zaopatrzone w kask i kamizelkę odblaskową, odblaski.
 12. Dokumentowane są wyjścia uczniów na imprezy pozaszkolne czy lekcje w plenerze.
 13. Realizowane i dokumentowane są zajęcia z bhp.
 14. Organizowane są alarmy ewakuacyjne i zajęcia poświęcone bezpieczeństwu w budynku.
 15. Organizowane są pogadanki, warsztaty, spotkania z policją na temat bezpiecznego poruszania się po drodze, zachowania uczniów w czasie przerw czy w Internecie- zapobieganie cyberprzemocy.
 16. Dbamy o prawidłowy tygodniowy rozkład zajęć uczniów, który uwzględnia ich potrzeby.
 17. Zapewniamy ład, porządek w szkole i na terenie przyszkolnym.
 18. Jesteśmy w stałym kontakcie z policją i strażą miejską, aby wspierali szkołę w działaniach w zakresie bezpieczeństwa.
 19. Na bieżąco są prowadzone przeglądy budynku, gaśnic.
 20. Na bieżąco odbywają się szkolenia BHP dla nauczycieli i pracowników obsługi, administracji.
 21. Nauczyciele i pracownicy obsługi mają aktualne  szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
 22. Miejsca w szkole są właściwie oznakowane ( np. drogi ewakuacyjne), są oznaczenia o zakazie palenia na terenie szkoły oraz o zakazie wprowadzania psów na teren szkoły.
 23. Są oznaczenia dotyczące obecności na naszym terenie szkoły – budynek i boisko – monitoringu.
 24. Na szkolnych apelach zawsze przypominamy uczniom o zachowaniu bezpieczeństwa na terenie szkoły, w drodze do i ze szkoły.
 25. Uczniowie czują się w szkole bezpiecznie, co potwierdzają oni sami w rozmowach/ ankietach, jak również ich rodzice oraz wyniki przeprowadzonej ewaluacji wewnętrznej i ankietowania uczniów w czasie kontroli doraźnej KO w Poznaniu, Delegatura w Pile w roku 2018  – 94%
 26. Organizowane są  apele szkolne w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca, w czasie których poruszane są sprawy bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego.
 27. Sumiennie pełnione są  dyżury przez nauczycieli, wspomaganych przez pracowników obsługi (obserwacje dyżurów przez dyrektora i wicedyrektorów- karta obserwacji).
 28. Realizowane są lekcje wychowawcze i lekcje informatyki na temat  odpowiedzialnego i bezpiecznego korzystania z mediów cyfrowych.
 29. Odbywają się prelekcje strażaków uczące odpowiedzialnego zachowania w domu oraz  w czasie wolnym (np. podczas ferii, wakacji).
 30. Przygotowano  Kodeks kulturalnego użytkownika platformy Microsoft Teams.
 31. Cyklicznie przeprowadzane są alarmy  p-poż – bezpieczna i sprawna ewakuacja do punktu ewakuacyjnego;
 32. Uczniowie cyklicznie uczestniczą w programie edukacyjnym „Ratujemy i uczymy ratować” – uczenie zasad pierwszej pomocy razem z Fundacją WOŚP;
 33. W szkole odbywają staż  osoby zatrudnione  w ramach projektów unijnych.