Rada Rodziców

RADA RODZICÓW

W Szkole Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Wyrzysku działa rada rodziców, która reprezentuje ogół rodziców uczniów. W skład rady rodziców wchodzą po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału. W wyborach do rady rodziców jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym, do około 15 września.  Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa w szczególności:  wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady i szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rad rodziców. Rada rodziców może występować do dyrektora szkoły i innych organów szkoły z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły.

Do kompetencji rady rodziców, zgodnie z obowiązującym prawem, należy: uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły, opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły, opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły.

         W celu wspierania działalności statutowej szkoły rada rodziców gromadzi fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy rady rodziców określa regulamin rady rodziców. Fundusze są przechowywane na odrębnym rachunku bankowym rady rodziców. Do założenia i likwidacji tego rachunku bankowego oraz dysponowania funduszami na tym rachunku są uprawnione osoby posiadające pisemne upoważnienie udzielone przez radę rodziców.

Rok szkolny 2023/2024

Przewodnicząca – p. Sabina Katafiasz

Zastępca – p. Ewelina Kukułka

Skarbnik – p. Leszek Betański

Sekretarz – p. Izabela Mróz

Przewodniczący rad oddziałowych:

klasa 1a – p. Karolina Kuich, p. Sylwia Sobczak, p. Michalina Giese

klasa 1b – p. Marta Rolczak, p. Idalia Strycharz, p. Sylwia Tomczyk

klasa 1c – p. Justyna Korpal, p. Joanna Kozłowska, p. Radosław Rerek

klasa 1d – p. Monika Skrzypczyńska, p. Monika Mrotek, p. Karolina Wojda

klasa 2a – p. Roksana Lipińska, p. Renata Niebrzydowska, p. Paulina Tadych

klasa 2b – p. Dorota Kłodawska-Dargacz, p. Agata Lewandowska-Lasek, p. Jolanta Semrau

klasa 2c – p. Monika Łukaszewska, p. Marta Głowacka, p. Sylwia Sobczak

klasa 3a – p. Magdalena Szczepańska, p. Sandra Murawska, p. Milena Larek

klasa 3b – p. Angelika Makoś, p. Izabela Włoszczyk, p. Katarzyna Kwoka

klasa 3c – p. Ewelina Żarek, p. Sylwia Wolny, p. Ewelina Olszewska

klasa 4a – p. Ewa Grochowska-Cichosz, p. Patrycja Szałkowska, p. Aleksandra Tetzlaff

klasa 4b – p. Natalia Kukułka, p. Agnieszka Włoszczyk, p. Agnieszka Grochowska

klasa 4c – p. Monika Siwiak, p. Dorota Dola, p. Paulina Walczak-Kałuża

klasa 5a – p. Leszek Betański, p. Kinga Jańczak, p. Ewa Szczęsna

klasa 5b – p. Justyna Szołdra, p. Tomasz Rudziński, p. Michalina Wiśniewska

klasa 5c – p. Małgorzata Redlak, p. Marta Borowy, p. Iwona Nawrocka

klasa 5d – p. Hanna Turbiak, p. Małgorzata Szefler, p. Aleksandra Adamczyk

klasa 6a – p. Małgorzata Kuźniar-Molenda, p. Adrianna Grabarkiewicz, p. Agnieszka Włoszczyk

klasa 6b – p. Izabela Mróz, p. Dobrochna Olszewska, p. Monika Tomko-Nowak

klasa 6c – p. Sabina Katafiasz, p. Mariola Konopa-Jaworska, p. Martyna Klóska

klasa 7a – p. Iwona Mrotek, p. Lucyna Krzyżaniak-Matuszewska, p. Marta Walczak-Kumm

klasa 7b – p. Ewa Kubel, p. Bartłomiej Siwiak, p. Paulina Tadych

klasa 7c – p. Magdalena Wolny, p. Dorota Czerwińska, p. Natalia Plewa

klasa 8a – p. Agnieszka Badura, p. Angelika Makoś, p. Anna Kucharska

klasa 8b – p. Amin Belaid, p. Paulina Szpot-Trempała, p. Kamila Janiak