Rada Rodziców

W Szkole Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Wyrzysku działa rada rodziców, która reprezentuje ogół rodziców uczniów. W skład rady rodziców wchodzą po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału. W wyborach do rady rodziców jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym, do około 15 września.  Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa w szczególności:  wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady i szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rad rodziców. Rada rodziców może występować do dyrektora szkoły i innych organów szkoły z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły.

Do kompetencji rady rodziców, zgodnie z obowiązującym prawem, należy: uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły, opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły, opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły.

         W celu wspierania działalności statutowej szkoły rada rodziców gromadzi fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy rady rodziców określa regulamin rady rodziców. Fundusze są przechowywane na odrębnym rachunku bankowym rady rodziców. Do założenia i likwidacji tego rachunku bankowego oraz dysponowania funduszami na tym rachunku są uprawnione osoby posiadające pisemne upoważnienie udzielone przez radę rodziców.

Rok szkolny 2020/2021

Przewodnicząca – p. Patrycja Szałkowska

Zastępca – p. Edyta Lipkowska

Skarbnik – p. Leszek Betański

Protokolant – p. Tomasz Rudziński

Przewodniczący rad oddziałowych:

klasa 1a – p. Martyna Klóska

klasa 1b – p. Karolina Łassa

klasa 1c – p. Patrycja Szałkowska

klasa 2a – p. Leszek Betański

klasa 2b – p. Karolina Szczepańska

klasa 2c – p. Tomasz Rudziński

klasa 2d – p. Natalia Wietrzykowska

klasa 3a – p. Martyna Klóska

klasa 3b – p. Ewa Katafiasz

klasa 3c – p. Izabela Mróz

klasa 3d – p. Sabina Katafiasz

klasa 4a – p. Lucyna Krzyżaniak-Matuszewska

klasa 4b – p. Anna Dziewieczyńska

klasa 4c – p. Karolina Szczepańska

klasa 5a – p. Agnieszka Badura

klasa 5b – p. Agnieszka Ciechelska

klasa 6a – p. Violetta Kubiak

klasa 6b – p. Karolina Tryba-Nowak

klasa 6c – p. Kamila Szewczyk

klasa 6d – p. Agnieszka Betańska

klasa 7a – p. Anna Kropińska-Puciłowska

klasa 7b – p. Natalia Plewa

klasa 7c – p. Edyta Lipkowska

klasa 7d – p. Magdalena Wolny

klasa 7e – p. Joanna Steppa

klasa 8a – p. Lucyna Krzyżaniak-Matuszewska

klasa 8b – p. Emilia Grzanka

klasa 8c – p. Iwona Westfal

klasa 8d – p. Kamila Nowak