Rada Rodziców

W Szkole Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Wyrzysku działa rada rodziców, która reprezentuje ogół rodziców uczniów. W skład rady rodziców wchodzą po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału. W wyborach do rady rodziców jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym, do około 15 września.  Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa w szczególności:  wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady i szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rad rodziców. Rada rodziców może występować do dyrektora szkoły i innych organów szkoły z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły.

Do kompetencji rady rodziców, zgodnie z obowiązującym prawem, należy: uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły, opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły, opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły.

         W celu wspierania działalności statutowej szkoły rada rodziców gromadzi fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy rady rodziców określa regulamin rady rodziców. Fundusze są przechowywane na odrębnym rachunku bankowym rady rodziców. Do założenia i likwidacji tego rachunku bankowego oraz dysponowania funduszami na tym rachunku są uprawnione osoby posiadające pisemne upoważnienie udzielone przez radę rodziców.

Rok szkolny 2021/2022

Przewodnicząca – p. Sabina Katafiasz

Zastępca – p. Edyta Lipkowska

Skarbnik – p. Leszek Betański

Sekretarz – p. Natalia Kukułka

Przewodniczący rad oddziałowych:

klasa 1a – p. Monika Dobrowolska

klasa 1b – p. Katarzyna Kwoka

klasa 1c – p. Ewelina Żarek

klasa 2a – p. Weronika Kosturek

klasa 2b – p. Natalia Kukułka

klasa 2c – p. Patrycja Szałkowska

klasa 3a – p. Leszek Betański

klasa 3b – p. Hanna Kownacka

klasa 3c – p. Małgorzata Szefler

klasa 3d – p. Katarzyna Chęcińska

klasa 4a – p. Małgorzata Kuźniar-Molenda

klasa 4b – p. Dorota Piasecka

klasa 4c – p. Sabina Katafiasz

klasa 5a – p. Lucyna Matuszewska

klasa 5b – p. Anna Dziewieczyńska

klasa 5c – p. Magdalena Wolny

klasa 6a – p. Agnieszka Badura

klasa 6b – p. Natalia Zapolna

klasa 7a – p. Violetta Kubiak

klasa 7b – p. Anna Kościerska

klasa 7c – p. Sylwia Grubich

klasa 7d – p. Justyna Szołdra

klasa 8a – p. Anna Puciłowska

klasa 8b – p. Michał Śron

klasa 8c – p. Edyta Lipkowska

klasa 8d – p. Joanna Ożga

klasa 8e – p. Joanna Steppa