Tryb działania

Szkoła działa na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz.U.z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

Zgłaszanie spraw odbywa się poprzez sekretariat szkoły w trybie administracyjnym.


Dyrektor:

  • przyjęcia uczniów do szkoły na podstawie Regulaminu Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej,
  • przyjęcia do pracy i zwolnienia z pracy nauczycieli i pracowników,
  • wydaje zaświadczenia Komisji Kwalifikacyjnej na stopień nauczyciela kontraktowego,

Sekretariat:

  • wydawanie legitymacji szkolnych, świadectw szkolnych, duplikatów legitymacji szkolnych świadectw oraz odpisów arkuszy ocen,
  • wydawanie zaświadczeń o uczęszczaniu do szkoły uczniów,

Za wydanie duplikatu świadectwa pobierana jest opłata skarbowa.

Kadry:

  • rejestr pracowników, wydawanie legitymacji ubezpieczeniowych pracowniczych i rodzinnych,
  • wydawanie zaświadczeń o zatrudnieniu, wynagrodzeniu (pracownikom)
  • rejestr zwolnionych pracowników
  • rejestr legitymacji służbowych, ubezpieczeniowych pracowników i ich rodzin

Archiwum:
Archiwum szkolne prowadzone jest zgodnie z obowiązującą instrukcja archiwizacyjną

Księgowość:
Księgowość prowadzona jest komputerowo zgodnie z zakładowym planem kont.
Prowadzony jest rejestr wydawanych zaświadczeń i innych druków ścisłego zarachowania oraz numeruje się podejmowane decyzje.

Korespondencja – szkoła prowadzi dziennik korespondencyjny, pracownik sekretariatu przyjmuje pocztę i przekazuje ją do dyrektora szkoły, dyrektor kieruje sprawę do poszczególnych pracowników w ramach kompetencji.
Ponadto dyrektor szkoły przyjmuje strony w wyznaczonych godzinach. Dyrektor podejmuje decyzje zgodnie z zasadami zawartymi w statucie i obowiązujących aktach prawnych oraz na podstawie uchwał Rady Pedagogicznej, Samorządu Uczniowskiego i Rady Rodziców w uzgodnieniu ze Związkami Zawodowymi.

Decyzje zgodnie ze Statutem Szkoły podejmuje Rada Pedagogiczna i Dyrektor Szkoły. Wydawanie zaświadczeń uczniowskich o okresie nauki i programowym jej ukończeniu do ZUS, MOPS, WKU, zakładu pracy rodziców, Urzędu Pracy. Zaświadczenia są wydawane bezpłatnie, na bieżąco, na prośbę zainteresowanego. Szkoła wydaje duplikaty legitymacji i świadectw, dyplomów otrzymania tytułu technika po wniesieniu stosownej opłaty skarbowej.