Status prawny

Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Wyrzysk.

Nadzór pedagogiczny sprawuje Wielkopolski Kurator Oświaty.